VERENIGING
HOME
Vereniging van Eigenaren van Chaletpark de Keizerskroon:
Het Chaletpark de Keizerskroon is bij akte in 45 kavels gesplitst. De V.V.E. behartigt de belangen van de eigenarenen regelt het onderhoud
van het park en alle andere gemeenschappelijke belangen.

Statuten:
In de staturen van de V.v.E. Chaletpark de Keizerskroon staan de belangrijkste regels van de vereniging.

Huishoudelijk reglement:
De V.v.E. van chaletpark de Keizerskroon heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waarin zaken, van meer van huishoudelijke aard zijn geregeld.
Voorstellen tot het wijzigen van het huishoudelijke reglement dienen in de Algemene Ledenvergadering te worden behandeld.

Organen van de Vereniging van Eigenaren:
De V.v.E. kent 4 organen: de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Kascontrole-commissie.

De Algemene Ledenvergadering:
De A.L.V. van chaletpark de Keizerskroon wordt eenmaal per jaar (meestal in de maand oktober) bijeengeroepen.

Het Bestuur:
Het Bestuur wordt altijd door een oneven aantal bestuursleden gevormd. Deze bestuursleden kunnen al dan niet uit de eigen leden, door de A.L.V.
worden benoemd. Het Bestuur schrijft minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit.

Het Dagelijks Bestuur:
Het Dagelijks Bestuur is het beleidsuitvoerende orgaan van de verenigingen. Het DB is belast met de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld in
samenwerking met het Algemeen Bestuur of uitvoering van het beleid op basis van een besluit door de Algemene Ledenvergadering.
Daarnaast is het Dagelijks Bestuur belast met het toezicht op het park en dient eventueel maatregelen te nemen indien de dagelijkse voortgang op
het park wordt belemmerd.

De Kascontrolecommissie:
De Kascontrolecommissie wordt door de Algemene ledenvergadering ingesteld en onderzoekt de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het door
het Bestuur gevoerde financieel beleid en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Inschrijving Kamer van Koophandel:
De V.v.E. van chaletpark de Keizerskroon staat onder nummer 04079442 ingeschreven bij de K.v.K.INLOGGEN LEDEN
CONTACTEN
chaletpark de Keizerskroon Paenvoort overzichtsfot
chaletpark de Keizerskroon Papenvoort de Keizerskroon
V.V.E. CHALETPARK DE KEIZERSKROON